ایرانیان مقیم خارج از کشور

اخبار دانشجویان ایرانی خارج از کشور

در این بخش آخرین اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دانشجویان خارج از کشور آگاهی رسانی خواهد شد ؛ این اخبار شامل مطالبی همچون نحوه خروج دانشجویی ، شرایط دریافت ارز دانشجویی ، آخرین رتبه بندی دانشگاه های مورد تایید، ارزشیابی مدارک دانش آموختگان و ...