ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور

کلیه ایرانیان خارج از کشور اعم از شاغل، غیر شاغل و یا دانشجو در صورت تقاضا می‌توانند از مزایای سازمان تامین اجتماعی بر اساس برنامه‌های موجود استفاده کنند؛ در حال حاضر سه روش برای دریافت خدمات بیمه‌ای به هم میهنان مقیم خارج از ایران تعریف شده است که سریعترین و اسانترین راه ؛ پیگیری کارها از داخل ایران است .

بیمه ایرانیان مقیم خارج از کشور

بیمه تامین اجتماعی ایرانیان خارج از کشور

همه ایرانیان خارج از کشورمی توانند از خدمات حضوری و غیر حضوری ، بیمه ای این سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند ، دسترسی به این تسهیلات از چندین راه مختلف برای هم میهنان مقیم خارج از کشورامکانپذیر است.

1- مراجعه مستقیم در زمان حضور در کشور به شعب تأمین اجتماعی و انجام مراحل اداری کار در قالب قوانین بیمه ایرانیان مقیم خارج از کشور

2- واسپاری کار با اعطای وکالت به فردی دیگر و انجام ثبت نام و پیگیری کارها از طریق وکیل ( از جمله کارشناسان ویژگان )

3- مراجعه متقاضی به شــعبه یا کارگزار برون مرزی ( وابسته کار، کنسولی و نمایندگی سیاسی) و یا سامانه متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور

شرایط سنی افراد

حداقل ســن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۸ و حداکثر سن پذیرش برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال تمام است. چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. اگر هریک از هم میهنان خارج از کشور دارای سابقه 10 سال پرداخت حق بیمه باشند ؛ رعایت شرایط سنی بالای 50 سال برای آنها لحاظ نخواهد شد .

استفاده از خدمات درمانی داخل کشور

قابل توجه متقاضیان که براساس قوانین موجود هر سازمان بیمه‌ای موظف است قبل از پوشش افراد معاینات پزشکی فرد متقاضی را بررسی کند در این صورت اگر معاینات بیانگر بیماری خاص در فرد باشد پوشش بیمه‌ای به آن بیماری تعلق نمی‌گیرد، یعنی تمامی بیماری‌هایی که از بعد از پوشش بیمه‌ای در فرد بروز کند توسط سازمان تامین اجتماعی حمایت می‌شود، اما وجود هر گونه بیماری بالاخص بیماری‌های صعب العلاج،معلولیت‌های مادرزادی، عوارض ناشی از تصادفات و کما قبل از پوشش بیمه‌ای فرد خارج از چارچوب خدمات بیمه‌ای محسوب می‌شود.

در حــال حاضــر بیمه‌شــدگان صرفــا از خدمـات درمانـی مراکـز و یـا طـرف قـرارداد سـازمان بـرای خـود و افـراد تحـت تکفـل قانونـی در داخل کشور برخـوردار می‌شوند. همچنیـن پرداخـت وسـایل کمـک پزشـکی (پروتـز و اروتـز) و هزینـه کفـن و دفـن بـه ایـن قبیـل از بیمه‌شـدگان بـا رعایـت کلیـه شـرایط قانونـی انجام می‌شود.

چگونگی انجام معاینه پزشکی در خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور

یکی از عمده مشکلات عقد قرارداد بیمه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور انجام معاینات پزشکی است که با توجه به توافقات به عمل آمده بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور خارجه، معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام میگیرد.

نمایندگی سیاسی، کنسولگری، کارگزار و یا وابسته کار پس از احراز هویت متقاضی، وی را جهت انجام معاینات به پزشک معتمد(ترجیحاً پزشک متخصص داخلی) که مورد تأیید مراجع یادشده در خارج از کشور است، معرفی و متقاضی نیز پس از انجام معاینات مربوطه، پس از تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار نتیجه را به انضمام کلیه مستندات پزشکی (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی) به سازمان ارسال می کند. البته امکان ارسال از طریق کارگزاران برون مرزی تأمین اجتماعی از طریق سامانه متمرکز فراهم شده است.

در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی در 21 کشور دنیا دارای کارگزاری رسمی است که می توان آدرس و مشخصات آنها را با مراجعه به سایت تامین اجتماعی و یا تماس با ویژگان دریافت کرد

شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی

دارا بـودن حداقـل ۲۰ سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه و ۶۰ سـال سـن بـرای مردان و ۵۵ سـال سـن بـرای زنان، داشـتن ۳۰ سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه بـا ۵۰ سـال سـن بـرای مـردان و ۴۵ سـال سـن بـرای زنـان و یا داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی شروط برقراری مستمری بازنشستگی است.

اما نحوه دریافـت مزایـای مسـتمری بـرای شـخصی کـه از طریـق بیمـه ایرانیـان خــارج از کشــور توســط کمیســیون‌های فنــی و پزشــکی ایــن ســازمان ازکارافتــاده کلــی شــناخته می شــود نیز به این شکل است :

چنانچـه بیمـه شـده در برابـر تعهـد بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و فـوت قــرارداد منعقــد و پــس از پرداخــت حق بیمــه درخواست بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی و بالطبع شــرکت در کمیســیون پزشــکی را داشته باشــد، در صــورت صــدور گواهــی پزشــک معالــج متخصــص مرتبـط مبنـی بـر غیرقابـل علـاج بـودن بیمـاری، اتمـام درمان‌هــای انجــام شــده و همچنیــن ازکارافتادگــی، شــخص بیمه شــده بــه همــراه مــدارک درمانــی طبــق مقــررات ســازمان و بــا فرمــت تعریــف شــده بـه کمیسـیون پزشـکی کـه در داخـل کشـور تشـکیل می‌شــود، معرفــی می‌شود و کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده ۹۱ قانـون تأمین اجتماعی، از کارافتادگـی کلی بیمه‌شـده را بـه میزان حداقل ۶۶ درصـد و یا بالاتر تعیین می کند. بیمه شـده باید حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه ظــرف ۱۰ ســال قبــل از شــروع بیمــاری و همچنیــن ۹۰ روز ســابقه پرداخـت حق بیمـه ظـرف یـک سـال قبـل از شـروع بیمـاری منجـر بـه ازکارافتادگـی باشـد

هموطنان گرامی خارج از کشور میتوانند درخواست اولیه خود را در سامانه اعلام درخواست بیمه سازمان تامین اجتماعی ثبت نموده و منتظر تایید و اعلام مدارک و شرایط مورد نظر از طرف سازمان باشند البته شایان ذکر است که روند رسیدگی و پاسخگویی زمانبر خواهد بود لذا پیشنهاد میشود تا از خدمات تخصصی موسسه ویژگان استفاده نمایید تا در زمان بسیار کوتاهتر و با پرداخت هزینه ای مناسب از این خدمات بهره مند شوید که در صورت تمایل جهت مشاوره اولیه و یا اعلام نیاز کافیست در سایت ویژگان ثبت درخواست نمایید تا کارشناسان موسسه ظرف 48 ساعت تمام جزییات انجام کار را در اختیار شما قرار دهند


در ادامه شاهد ویدئوی راهنمای استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور باشید.